Pravidla organizování vycházek a výletů KČT – odbor Jičín

(dále jen odbor)

1. Vycházky, jednodenní a vícedenní výlety se uskutečňují zpravidla dle ročního plánu schváleného výborem odboru nejpozději do konce předcházejícího roku. Změnit termín výletu nebo zrušit výlet lze jen výjimečně z vážných důvodů. Uskutečnit náhradní nebo neplánovaný výlet lze se souhlasem výboru odboru.

2. Vycházky a výlety organizují členové odboru pověření výborem odboru. Výjimečně lze zajistit výlet u cestovní kanceláře.

3. Plán vycházek a výletů na aktuální rok je zveřejněn na webových stránkách odboru www.kctjicin.cz a v informační skříňce odboru v Jungmannově ul. u domu č. p. 486 v Jičíně, a to nejpozději do termínu konání valné hromady na počátku daného roku. Podrobnosti aktuální vycházky či jednodenního až dvoudenního výletu zveřejní organizátor zpravidla jeden měsíc před termínem uskutečnění vycházky či výletu na webových stránkách odboru a v informační skříňce odboru. Vícedenní výlety jsou zveřejňovány na členské schůzi odboru, resp. bezprostředně po jejím konání.

4. Organizátor vycházky a výletu oznamuje výše uvedeným způsobem členům odboru a hostům vedle cíle vycházky či výletu, přibližnou délku trasy, časové údaje, cenu výletu s případnou splatností zálohy a doplatku, též způsob a termín přihlášení se zájemců. Ti se přihlašují na webových stránkách odboru rezervací místa (www.kctjicin.cz/vylety), případně osobně, telefonicky, SMS zprávou, či e-mailem u organizátora, dle jeho zveřejněného pokynu.

5. Po uplynutí termínu přihlášení se na jednodenní i vícedenní výlet lze zrušit rezervaci místa přihlášené osoby jen s uvedením náhradníka u organizátora výletu. Nezúčastní-li se zájemce výletu s rezervovaným místem, aniž zajistil náhradníka, je povinen zaplatit odboru cenu výletu u jednodenního výletu a vzniklé náklady spojené s jeho neúčastí u vícedenního výletu.

6. Organizátor vycházky a jednodenního výletu je povinen po uskutečnění výletu bezodkladně předat paní pokladní či ekonomce odboru jmenný seznam účastníků výletu s vyčíslením příjmů a skutečných nákladů, případně nákladů předpokládaných, nejsou-li ještě dodavatelem služeb vyfakturovány.

7. Vícedenní výlety mají svůj vlastní rozpočet s následným zúčtováním příjmů, ceny dopravy a ubytování, příp. dalších nákladů. Rovněž toto zúčtování se jmenným seznamem účastníků výletu předá organizátor výletu pokladní odboru, a to nejdéle do konce daného měsíce.

8. Průběh vycházky a výletu řídí jeho organizátor, případně jím pověřený člen odboru.

9. Organizátor a všichni účastníci vycházky a výletu dbají na dodržování pravidel bezpečného pohybu na komunikaci, v přírodě, pravidel ochrany přírody, krajiny a kulturních památek. Dále dbají na pravidlo určeného průvodce v čele a v závěru skupiny účastníků vycházky a výletu.

10. Organizátor vycházky a výletu je povinen mít u sebe lékárničku první pomoci.

11. Organizátor a účastníci vycházky a výletu se snaží pořídit fotodokumentaci, kterou poskytnou k archivaci turistické činnosti odboru.

12. Vycházka či výlet vlakem nebo autobusem organizovaný odborem se uskuteční při účasti minimálně 5 účastníků.

13. Odbor přispívá členům odboru na vycházky a jednodenní výlety uskutečněné linkovým autobusem nebo vlakem proplacením ceny jízdného jedné cesty převyšující částku 20,-Kč. Na výlety uskutečněné objednaným autobusem odbor přispívá částkou 2.000,-Kč na cenu dopravy.

14. Vycházky a výletu se mohou účastnit jako hosté i nečlenové odboru. Cena dopravy za jejich osobu však nemůže být dotována, a proto je tato cena navýšena o 200,-Kč, nerozhodne-li výbor odboru u konkrétní  vycházky a výletu jinak.

15. Organizátor výletu nehradí cenu výletu, členové výboru odboru nehradí cenu dopravy u jednodenních výletů.

16. Organizátor vycházky a jednodenního výletu má nárok na paušální náhradu nákladů ve výši 300,-Kč u méně náročné akce a 500,-Kč u zajištění vycházky a výletu s programem nebo vyšší náročností na jeho přípravu.
O odměně organizátora vícedenního výletu rozhodne výbor odboru individuálně dle náročnosti na jeho přípravu v rozsahu cca 1.000,-Kč za každý den výletu.

V Jičíně dne 7. prosince 2021